Територијален развој

Коментари

ТЕРИТОРИЈАЛЕН РАЗВОЈ

ПОТЕНЦИЈАЛНИ КЛУЧНИ ПРЕДИЗВИЦИ:

 • Постоење на нагласени диспаритети помеѓу и во рамките на планските региони, како и помеѓу руралните и урбаните општини
 • Општините не придонесуваат доволно (лимитиран капацитет) за забрзан локален социоекономски развој
 • Нагласен тренд на миграции (внатрешни и надворешни)
 • Расположливите финансиски средства не се доволни за непречено спроведување на надлежностите на општината
 • Локализирање на климатската акција и адаптација кон климатските промени
 • Модернизација на пристапот за просторно и урбанистичко планирање и негово усогласување со климатските и зелените политики
 • Неопходни предуслови за забрзана дигитална трансформација на општинските услуги во е-услуги.
 • Уништување на обработливото земјоделско земјиште и околината во руралните и приградските општини и зголемена урбанизација
 • Регионалниот аспект на политиката за развој на земјоделието и руралниот развој
 • Интегрален систем за мапирање, превенирање и ефикасно адресирање на ризиците од природни и индустриски несреќи
 • Баланс на комерцијалниот интерес за искористување на природните ресурси со јавниот интерес за нивно одржливо искористување
 • Борба против корупцијата на локално – општинско ниво
 • Дехуманизација на урбаната (градската) средина
 • Mоноцентричен развој на Република Северна Македонија
 • Jавни и приватни инвестиции во функција на обезбедување регионален развој
 • Регионални диспаритети во обезбедувањето јавни услуги и квалитет на живот
 • Работната сила во планските региони и инвестирање во човечки капитал
 • Нова железничка инфраструктура
 • Нова патна инфраструктура
 • Интермодален транспорт
 • Интелигентни транспортни системи
 • Модална распределба на патувањата
 • Постојна железничка инфраструктура
 • Постојна патна инфраструктура
 • Урбана транспортна инфраструктура
 • Транспортни средства за патен транспорт
 • Безбедност во сообраќајот
 • Тренд на деградација на еколошкиот статус на водните тела
 • Инфраструктура за водоснабдување и за управување со отпад
 • Ремедијација на историски жешки еколошки точки – контаминирани подрачја
 • Ниска јавна свест за предизвиците поврзани со загадувањето на животната средина и влијанието врз здравјето на населението
 • Одржливи механизми на соработка на општините и планските региони со здруженијата на граѓани

ТЕРИТОРИЈАЛЕН РАЗВОЈ

Преземи документ

RSM


UKAID RSM UNDPUNNM

Вклучете се!

Време е да се засилиме и да ја промениме иднината. Споделете го вашето мислење.

Учествувај

© Создаваме иднина заедно, НРС 2022-2042. Сите права задржани.