Video Gallery

Comments

Одржлива, иновативна и конкурентна економија

Одржлив локален и регионален развој кој обезбедува кохезија

Демографска ревитализација и социјален и културен развој

Владеење на правото и добро управување

Сигурно, безбедно и отпорно општество

Зелена трансформација

Transformimi i gjelbër

Shoqëri e sigurt,e mbrojtur dhe rezistente

Sundimi i ligjit dhe qeverisja e mirë

Rigjallërimi demografik dhe zhvillimi social dhe kulturor

Zhvillimi i qëndrueshëm lokal dhe rajonal që siguron kohezionin

Ekonomi e qëndrueshme inovative dhe konkurruese

СОЗДАВАМЕ ЗА НАС И ИДНИТЕ ПОКОЛЕНИЈА

KRIJOJMË PËR NE DHE BREZAT E ARDHSHËM

ДЕНЕСКА ГО ГРАДИМЕ НАШЕТО ЗАЕДНИЧКО УТРЕ

SOT PO NDËRTOJMË TË NESËRMEN TONË TË PËRBASHKËT

Strategjia kombëtare për zhvillim - Bashkë Krijojmë Ardhmëri! sub

Национална развојна стратегија - Создаваме иднина заедно! sub

Strategjia kombëtare për zhvillim - Bashkë Krijojmë Ardhmëri!

Together we create the future

National development strategy - We create the future together!

RSM


UKAID RSM UNDPUNNM

Get involved!

It is time to step up and change the future. Share your opinion.

Participate

© Creating a future together, NDS 2022-2024. All rights reserved.